Selasa, 07 September 2010

Zakat Fitrah

ZAKAT FITRAH

 Di antara dalil yang menganjurkan untuk menunaikan zakat fitrah adalah:

1. Firman Allah Ta'ala : “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.”

(QS. Al-A’la: 14-15).

2. Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata:“Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah bagi orang merdeka dan hamba sahaya, lakilaki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar (zakat fitrah tersebut) ditunaikan sebelum orang-orang melakukan shalat ied (hari raya).”

(Muttafaq alaih).

Setiap muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang dalam tanggungannya sebanyak satu sha’ dari bahan makanan yang berlaku umum di daerahnya. Zakat tersebut wajib baginya jika ia masih memiliki sisa makanan untuk diri dan keluarganya selama sehari semalam. Zakat tersebut lebih diutamakan dari sesuatu yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Adapun waktu pengelurannya yang paling utama adalah sebelum shalat ied, boleh juga sehari atau dua hari sebelumnya, dan tidak boleh mengakhirkan pengeluaran zakat fitrah setelah Hari Raya.

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma: “Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan ucapan kotor, dan sebagai pemberian kepada fakir miskin. Barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum shalat ied, maka zakatnya diterima, dan barangsiapa yang membayarkannya setelah shalat ied maka ia adalah sedekah biasa.”
(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)
(Dan diriwayatkan pula oleh Al-Hakim, beliau berkata: shahih menurut kriteria Imam Al-Bukhari.).

Zakat fitrah tidak bisa diganti dengan senilai uang (Berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudri yang menyatakan bahwa zakat fitrah adalah dari lima jenis makanan pokok (muttafaq alaih)), karena hal itu tidak sesuai dengan ajaran dan inilah pendapat jumhur ulama.

Selanjutnya sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud adalah makanan pokok masing-masing negeri. Pendapat yang melarang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang ini dikuatkan bahwa pada zaman Nabi SAW juga terdapat nilai tukar (uang), dan seandainya dibolehkan tentu beliau memerintahkan mengeluarkan zakat dengan nilai makanan tersebut, tetapi beliau tidak melakukannya. Adapun yang membolehkan zakat fitrah dengan nilai tukar adalah Mazhab Hanafi.
Nabi SAW. Dan diperbolehkan bagi jamaah (sekelompok orang) memberikan zakat mereka kepada satu orang demikian pula satu orang boleh memberikan zakat kepada orang banyak. Zakat fitrah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada fakir miskin atau wakilnya. Zakat ini wajib dibayarkan ketika terbenamnya matahari pada malam ied. Barangsiapa meninggal atau mendapat kesulitan (tidak memiliki sisa makanan bagi diri dan keluarganya.) sebelum terbenamnya matahari,maka ia tidak wajib membayar zakat fitrah. Tetapi jika ia mengalaminya seusai terbenam matahari,maka ia wajib membayarkannya (sebab ia belum terlepas dari tanggungan membayar fitrah).

Hikmah disyariatkannya zakat fitrah.

Di antara hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah:

a. Zakat fitrah merupakan zakat diri, di mana Allah memberikan umur panjang baginya
sehingga ia bertahan dengan ni’mat-Nya.

b. Zakat fitrah juga merupakan bentuk pertolongan kepada umat islam, baik kaya
maupun miskin sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada
Allah Ta'ala dan bersukacita dengan segala anugerah nikmat-Nya.

c. Hikmahnya yang paling agung adalah tanda syukur orang yang berpuasa kepada Allah atas nikmat ibadah puasa

(Lihat Al-Irsyad Ila Ma’rifatil Ahkam, oleh syaikh Abd. Rahman bin Nashir As-Sa’di hlm, 37.).

d. Di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang terkandung dalam hadits Ibnu Abbas
Radhiyallahu Anhuma di atas, yaitu merupakan pembersih puasa bagi yang melakukannya dari kesia-siaan dan perkataan buruk, demikian pula sebagai salah satu sarana pemberian makan kepada fakir miskin.

Ya Allah terimalah shalat kami, zakat dan puasa kami serta segala bentuk ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan selalu kepada Nabi Muhammad, segenap keluarga dan sahabatnya. Amin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan tinggalkan komentar anda di sini